ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސިފައިންގެ ޤާނޫނެއް ނެތަސް، ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ގަވާއިދުތަކަކާއި ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް އޮތް ދުވަސް ވަރެކެވެ. ސިފައިންގެ...

4 މަސް ކުރި | 0 ކޮމެންޓް

"ކިއުރިއޮސިޓީ ރޯވާ" ނުވަތަ "މާސް ކިއުރޮސިޓީ" އަކީ އާދައިގެ ކާރެއްގެ ސައިޒްގެ "ރޯބޮޓިކް ރޯވަރ" އެކެވެ. ކިއުރިއޮސިޓީ ނާސާއިން އ...

4 މަސް ކުރި | 0 ކޮމެންޓް

މިއަދަކީ މަސްވެރިންގެ ދުވަހެވެ. މަސްވެރިކަމަކީ ދިވެހީންގެ ލޭނާރެވެ. މިއީ ދިވެހީންނަށް މަސްވެރިކަމުގެ މުހިންމުކަމާއި ދިވެހީންގެ ދިރިއުޅުމާއި މަސްވެރިކަމާ ހު...

5 މަސް ކުރި | 0 ކޮމެންޓް