''ފެންމީރުވި ރީތިރަށޭމީ ރޫހުވަނީ ތިނަދޫގައޭ'' މިލަވަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ގެނެސްދޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ގުމްރީ ނެތުމުން ކުރެވޭ ފުން އިހްސާސްތައް އަހަރެންނަށް ކުރުވައެވެ. އެ...

1 މަސް ކުރި | 0 ކޮމެންޓް

އިމާމް ބުޚާރީ (ރަޙިމަހުﷲ) ޢިލްމު ހޯއްދެވުމަށް އެއްފަހަރަކު ކަނޑުމަގުން ބޯޓެއްގައި ދިގު ދަތުރެއް ކުރެއްވިއެވެ. މި ދަތުރުގައި އެކަލޭގެފާނު އެއްހާސް ދީނާރު ގެ...

1 މަސް ކުރި | 0 ކޮމެންޓް

1434 ވަނަ އަހަރު "ގޭބަދިގެއިން" ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ކާތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ހަފުތާ އައްޑަނައިގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ގެނެސްދިނުމަށް ފަހު އަޅުގަނޑުގ...

1 މަސް ކުރި | 0 ކޮމެންޓް
5 ދުވަސް ކުރި | 1 ކޮމެންޓް
5 ދުވަސް ކުރި | 0 ކޮމެންޓް
5 ދުވަސް ކުރި | 2 ކޮމެންޓް
2 ހަފްތާ ކުރި | 2 ކޮމެންޓް
2 ހަފްތާ ކުރި | 0 ކޮމެންޓް
3 ހަފްތާ ކުރި | 0 ކޮމެންޓް
4 ހަފްތާ ކުރި | 2 ކޮމެންޓް
4 ހަފްތާ ކުރި | 0 ކޮމެންޓް

އޭ އަހާ އެވެ! މަޢާފް ކުރާށެވެ!

އޭ އަހާއެވެ! އަޅާއަށް މަޢާފް ކުރާށެވެ. އަޅާއަށް މިކުރެވުނީ ކިހާ ބޮޑު ކުށެއްތޯއެވެ. އަ...

2 ހަފްތާ ކުރި | 2 ކޮމެންޓް