ފަސްޓް ސާޖަންޓް އިސްމާޢީލް މާދީ (ސ.ނ 1652) އަކީ ސިފައިންގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަންނަ މޫނެކެވެ. ބަޑިޖެހުމުގެ ފަންނުގައި ފުންނާބު އުސް ޝޫޓަރެކެވެ. ބަޑިޖެހުމާ...

3 ދުވަސް ކުރި | 0 ކޮމެންޓް

އެއީ މީގެ ސަތާރަ އަހަރު ކުރިއެވެ. ވަޑާންކުރުމުގެ ބުރަ މަސައްކަތުގައި ހީވާގި ކަމާއެކު ޙަރަކާތްތެރި ވަމުން ދިޔައެވެ. ކޯސްޓްގާޑާއި ޓްރާންސްޕޯޓް ސަރވިސްގެ އުޅަނދުފަހަރު ...

1 ހަފްތާ ކުރި | 0 ކޮމެންޓް

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ދިވެހި ލެޔާއި ގުޅިފައިވާ ދިވެހި ވަންތަ ބައެކެވެ. ދިވެހިންނަށް ވީތީ ފަހުރުވެރިވާ ބައެކެވެ. ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތެއްގެ އަހުލުވެރި ބައެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެނ...

1 ހަފްތާ ކުރި | 0 ކޮމެންޓް
3 ދުވަސް ކުރި | 0 ކޮމެންޓް
3 ދުވަސް ކުރި | 0 ކޮމެންޓް
1 ހަފްތާ ކުރި | 0 ކޮމެންޓް

އޭ އަހާ އެވެ! މަޢާފް ކުރާށެވެ!

އޭ އަހާއެވެ! އަޅާއަށް މަޢާފް ކުރާށެވެ. އަޅާއަށް މިކުރެވުނީ ކިހާ ބޮޑު ކުށެއްތޯއެވެ. އަ...

2 މަސް ކުރި | 2 ކޮމެންޓް